Skip to content

Privacy

Society of Siblings, onderdeel van stichting Brothers in Christ, hierna te noemen ‘Society of Siblings’ onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de algemene voorwaarden klik hier.

Waarom verzamelt Society of Siblings gegevens?

Society of Siblings verzamelt persoonlijke gegevens van haar relaties voor marketing- en administratiedoeleinden en om te informeren over acties en campagnes. Met een bezoek aan onze website, www.SocietyofSiblings.nl, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven staat in deze privacyverklaring.

Welke gegevens registreert Society of Siblings?

Society of Siblings registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger
 • een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers
 • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Society of Siblings, zoals ons maatjesproject of groepsactiviteiten)
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties
 • (geanonimiseerd) surfgedrag op onze website en websites van derden m.b.v. onder andere Google Analytics

Gebruik gegevens?

Society of Siblings gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn
 • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens de begeleiding, WorshipNight of Jeugddiensten
 • het berekenen, vastleggen en innen van donaties
 • intern beheer
 • het behandelen van geschillen
 • het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • het uitoefenen van accountantscontrole.

Doorgifte aan derden

Society of Siblings verkoopt of deelt je gegevens niet voor marketingdoeleinden met anderen.

Society of Siblings maakt geen persoonlijke gegevens bekend aan derden, tenzij op grond van wettelijke verplichtingen Society of Siblings verplicht wordt persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging gegevens

Society of Siblings draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies en het onrechtmatig gebruik te voorkomen van de informatie die Society of Siblings ontvangt.

De website van Society of Siblings

Op de website van Society of Siblings worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Deze gegevens zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Society of Siblings haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Society of Siblings is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn

Society of Siblings bewaart je persoonlijke gegevens in haar systemen zolang dit nodig is voor relevantie activiteiten. Hoe lang Society of Siblings een persoonsgegeven bewaart is afhankelijk van het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Na afloop van het bewaartermijn worden je gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor Society of Siblings van belang, omdat Society of Siblings op basis daarvan inzicht kan krijgen in het gebruik dat van haar producten en diensten wordt gemaakt.

Inzage in uw gegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens of het laten wijzigen of verwijderen van gegevens. Indien je dit wenst, kun je dit schriftelijk aanvragen per e-mail:

Society of Siblings
info@societyofsiblings.nl

Wijziging privacyverklaring

Society of Siblings behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer na wijzigingen gebruik gemaakt wordt van www.BrothersinChrist.nl wordt er akkoord gegaan met een eventueel gewijzigde privacyverklaring.